.

Verslag bijeenkomst juni 2020

Op 22 juni 2020 was er een ondernemersbijeenkomst in de kas van de heer Spaargaren. Tijdens deze bijeenkomst stonden het toekomstperspectief voor het glastuinbouwgebied centraal. Er was een goede opkomst ondanks Corona. Er werd rekening gehouden met de maatregelen rondom Corona.

Het maximale aantal deelnemers (30) werd al snel bereikt. Zowel initiatiefnemers die een idee hebben voor het glastuinbouwgebied als glastuinbouwondernemers waren aanwezig. De avond is iets uitgelopen en is om 22:00 uur afgesloten met een drankje en de mogelijkheid om na te praten. De avond zag er als volgt uit.

19.00 – 19.15 uur  Inloop

19.00 – 19.15 uur 

Presentatie stand van zaken visie Buitenkaag

19:15 – 19:30 uur

Presentatie Dave Vlaming (Greenport Aalsmeer)

19.30 – 19.45 uur  

Koffiepauze

19:45 – 21.00 uur     

Atelier: toekomst glastuinbouwgebied

De bijeenkomst werd gestart door Gerben Enserink (projectleider visietraject) met een presentatie over wat er tot nu toe voor de visie is opgehaald en uitgewerkt. Ook is het glastuinbouwgebied uitgebreid besproken. Er is bekeken waar de gemeente mee te maken heeft, wat er wel mogelijk is en wat daar juist niet mogelijk is. Daarna is er een presentatie geweest van Dave Vlaming. Dave is van de Greenport Aalsmeer en heeft een ondernemersverkenning uitgevoerd bij de glastuinbouwers. Dat betekent dat hij in gesprek is gegaan met de glastuinbouwondernemers. Uit de verkenning komt naar voren dat bijna alle glastuinbouwondernemers de komende 10 jaar verder willen.

Reflectie op de presentaties

Na een korte koffiepauze gaan we met Marit Brandhorst (planoloog) reflecteren op wat we zojuist hebben gehoord. Er worden onder andere de volgende vragen gesteld:

  • Weten jullie dat je in een transformatiegebied onderneemt?
  • Wat merken jullie van die aanduiding transformatiegebied?
  • Wat hebben jullie nodig om toekomstbestendig te blijven ondernemen?

Het werd duidelijk dat alle aanwezige ondernemers bekend waren met de aanduiding transformatiegebied, zoals dit in de visie van de Greenport staat aangegeven. Echter was er minder bekend wat deze aanduiding betekent. Het “transformeren” werd door de meeste ondernemers niet gemerkt. Daarbij gaven een aantal aan dat zij in principe nog langere tijd verder kunnen ondernemen op deze plek. Dat laatste heeft ook te maken met het feit dat een groot aantal telers in dit gebied lage kosten heeft voor de teelt, zodat zij ook met een kleiner verspreidingsgebied winst maken.

Een enkele ondernemer heeft al nagedacht over de toekomst en welke mogelijke perspectieven er zijn voor het perceel na glastuinbouw. Over het algemeen vinden de glastuinbouwondernemers het nog lastig om een rendabel toekomstperspectief voor hun perceel te schetsen. Er zijn onduidelijkheden over wat er wel en niet kan en veel ondernemers denken alleen een haalbare businesscase te hebben, wanneer hun gronden ten behoeve van woningbouw worden gekocht.

De meeste telers hebben nog weinig nagedacht over de toekomstbestendigheid en verder verduurzaming van hun bedrijf. Zij kunnen door op de weg die ze zijn ingeslagen en kunnen dit bij wijze van spreken nog tientallen jaren doen. Zij hebben hiervoor niets nodig van de gemeente.

Pitches

Na deze reflectie was er tijd voor het toelichten van een aantal initiatieven die nu al bij de gemeente bekend zijn. Op deze initiatieven is nog geen formeel standpunt ingenomen. Toegelicht zijn het plan van Blueport, woningen aan de Leidsemeerstraat 6 en de parkeervarianten van Royal van Lent op het perceel van de heer Spaargaren. De initiatieven werden aandachtig aangehoord en er werden enkele vragen gesteld. Over het initiatief van Blueport werden naast positieve reacties ook enkele zorgen geuit. Deze hadden te maken met de hoogte van de voorgestelde bebouwing en de eventuele overlast op de Ringdijk. De parkeervarianten werden goed ontvangen, maar de variant waarbij het bestaande parkeerterrein uitgebreid zou worden stuitte wel op bezwaren.

In de algemeenheid werd de zorg geuit of het glastuinbouwgebied niet gaat verrommelen door het toestaan van initiatieven op verschillende locaties. De vraag werd gesteld of de glastuinbouwondernemers hier hinder van ondervinden. Geopperd werd of de gemeente niet in één keer komen met een nieuw plan voor dit gebied en de ondernemers financieel kan ondersteunen. Helaas heeft de gemeente of de provincie de middelen niet om het transformatieproces op deze manier aan te jagen. De transformatie zal uitgaan van de creatieve ondernemersgeest en de gemeente kan dit ondersteunen door meer planologische ruimte te geven in de visie en later bij een eventuele wijziging van het bestemmingsplan.

Een punt wat in ieder geval gehoord is en nader wordt uitgewerkt in de visie, is het bieden van een goede ruimtelijke structuur waarbinnen de initiatieven kunnen ontwikkelen. Er zal dan altijd ‘transformatie pijn’ zijn, waarbij het gebied er gemengd en wellicht, voor sommigen, rommelig uit zal zien. Echter is de onderliggende structuur voor elk initiatief helder, waardoor initiatieven ook gemakkelijker op elkaar kunnen aansluiten.

Hoe kunnen we de verbinding zoeken tussen het glas, het dorp en de initiatieven?

Hierna gaan we in op de belangrijkste vraag van de avond. Namelijk welke samenhang en verbindingen belangrijk zijn tussen de bestaande glastuinbouw, het Buitenkaagse dorpshart en de nieuwe initiatieven. Veel ondernemers zien wel de meerwaarde van de initiatieven voor het dorp, zeker wanneer dit woningbouw betreft. Woningbouw is onder het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) niet toegestaan, veel ondernemers zien daardoor geen rendabel alternatief. Door Gerben en Marit worden de volgende opties aangedragen:

  • Horeca;
  • Hotelfuncties of Bed en Breakfast;
  • Recreatie in de vorm van shortstay (= mensen die korter dan 6 maanden ergens verblijven);
  • Een andere functie in de kas; een innovatieve teelt of een van bovengenoemde functies.

De ondernemers hechten veel waarde aan een goede businesscase. Zonder een rendabel plan kunnen zij niet transformeren. De ondernemers zijn door de voorbeelden en de pitches aan het denken gezet. Een terugkoppeling in september/oktober heeft de voorkeur, zodat er gereageerd kan worden op de mogelijkheden die er voor ondernemers zijn.

Glastuinbouwconcentratiegebied

Tot slot, neemt Dave het woord met een aantal vraagstukken die betrekking hebben op de glastuinbouwconcentratie aanduiding van de provincie (zie ook de presentatie). Allereerst de vraag of het glastuinbouwconcentratiegebied gehandhaafd moet worden. Er werd niet afwijzend tegenover het verwijderen van deze aanduiding gestaan, maar het was voor de betrokken lastig om de consequenties te doorzien. Deze staan in de presentatie nogmaals toegelicht.

Het tweede vraagstuk houdt verband met het eerste en gaat in op de energievisie die verplicht opgesteld moet worden als de aanduiding behouden blijft. Dave stelde de vraag op welke manier glastuinbouw verduurzaamd kan worden. Veel ondernemers hebben al een weinig energie vragende teelt en anderen zijn al overgestapt op groene stroom, meer uitgewerkte duurzaamheidsideeën waren er nog niet.

Vragen of opmerkingen aan het projectteam?

De avond in juni is goed verlopen en heeft zowel bij de gemeente als bij de ondernemers in het glastuinbouwgebied tot verschillende inzichten geleid. Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit verslag, neem gerust contact op met het projectteam via visie-buitenkaag@haarlemmermeer.nl.