Bodemonderzoek

Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? In sommige gevallen moet u dan eerst een bodemonderzoek laten doen op de plaats waar u gaat bouwen. Er wordt uitgezocht welke risico’s er zijn voor gezondheid en milieu. De gemeente mag een omgevingsvergunning alleen maar afgeven als de kwaliteit van de bodem op de (bouw)locatie bekend is.
Vanaf 2014 oordeelt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) over de bodemkwaliteit voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Wat u moet weten

Wanneer laat u een bodemonderzoek uitvoeren?

Heeft u een bouwvergunning nodig voor de plaats waar u gaat bouwen? Soms moet u een bodemonderzoek laten uitvoeren. Een bodemonderzoek is volgens de Woningwet verplicht in onder andere de volgende gevallen:

 • Als het een bouwwerk is waarin mensen meer dan 2 uur per dag verblijven.
 • Als het een bouwwerk is dat de grond raakt.

Weet u niet zeker of u een bodemonderzoek moet laten uitvoeren? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Bodemonderzoek aanleveren

In enkele gevallen moet u een bodemonderzoek aanleveren. Een bodemonderzoek kan nodig zijn in onder andere de volgende gevallen:

 • Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning als u wilt bouwen (via WaBo, OLO).
 • Bij de wijziging van het gebruik van het perceel of pand naar een gebruik waarbij een schonere grond nodig is.
 • Bij de oprichting of beëindiging van de inrichting met activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen (via Activiteitenbesluit, AIM).

Wanneer is bodemonderzoek niet nodig?

 • Het te bouwen object is geen verblijfsruimte en de locatie is niet verdacht. Een verblijfsruimte is een ruimte waarin iemand gemiddeld meer dan 2 uur per dag aanwezig is.
 • Het bouwobject raakt de bodem niet.
 • Er zijn voldoende bruikbare onderzoeksresultaten bij de Omgevingsdienst beschikbaar.

Wanneer is een locatie verdacht?

 • Als in eerder onderzoek matige tot sterke verontreinigingen zijn aangetroffen die niet geheel in kaart zijn gebracht (afgeperkt).
 • Als er bodembedreigende activiteiten bekend zijn of als deze uit een historisch onderzoek blijken.
 • Als op de locatie een puinverharding aanwezig is waarvan geen certificaten zijn.
 • Als het gaat om het erf van een oude boerderij of een oude polderwoning.
 • Als er mogelijk asbest aanwezig is.

Verklaring van Omgevingsdienst NZKG

Laat u een bodemonderzoek uitvoeren? Met de resultaten uit dit onderzoek geeft de Omgevingsdienst NZKG een verklaring af. In deze verklaring staat of de bodem van uw bouwlocatie geschikt is voor het bouwplan. Of dat het bodemonderzoek voldoende inzicht geeft in de nul- of eindsituatie van de bodem. Is de kwaliteit van de bodem onvoldoende? Dan kan aanvullend onderzoek worden gevraagd. Het kan ook mogelijk zijn dat de bodem gesaneerd moet worden. Meer informatie over saneren is te vinden op de website Voordat u begint met saneren.

Kosten

Het beoordelen van een bodemonderzoek kost € 412,05 (tarief 2022) per onderzoek. In de gevallen van het beoordelen van een nulsituatie of eindsituatie worden geen kosten gerekend. De kosten worden in de meeste gevallen betaald in combinatie met de kosten voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Contact opnemen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.