Bodemonderzoek

Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Soms moet u dan eerst een bodemonderzoek laten doen op de plaats waar u gaat bouwen. Dan wordt uitgezocht welke risico’s er zijn voor gezondheid en milieu. De gemeente mag alleen een omgevingsvergunning afgeven als de kwaliteit van de bodem op de (bouw)locatie bekend is.
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) oordeelt over de bodemkwaliteit voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Ik welke situatie laat ik een bodemonderzoek uitvoeren?

Heeft u een bouwvergunning nodig voor de plaats waar u gaat bouwen? Soms moet u een bodemonderzoek laten uitvoeren. Een bodemonderzoek is volgens de Woningwet verplicht in onder andere de volgende gevallen:

 • Als het een bouwwerk is waarin mensen meer dan 2 uur per dag verblijven.
 • Als het een bouwwerk is dat de grond raakt.

Weet u niet zeker of u een bodemonderzoek moet laten uitvoeren? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Bodemonderzoek aanleveren

In enkele gevallen moet u een bodemonderzoek aanleveren. Een bodemonderzoek kan nodig zijn in onder andere de volgende gevallen:

 • Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning als u wilt bouwen (via WaBo, OLO).
 • Bij de wijziging van het gebruik van het perceel of pand naar een gebruik waarbij een schonere grond nodig is.
 • Bij de oprichting of beëindiging van de inrichting met activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen (via Activiteitenbesluit, AIM).

In welke situatie is bodemonderzoek niet nodig?

 • Het te bouwen object is geen verblijfsruimte en de locatie is niet verdacht. Een verblijfsruimte is een ruimte waarin iemand gemiddeld meer dan 2 uur per dag aanwezig is.
 • Het bouwobject raakt de bodem niet.
 • Er zijn voldoende bruikbare onderzoeksresultaten bij de Omgevingsdienst beschikbaar.

In welke situatie is een locatie verdacht?

 • Als in eerder onderzoek matige tot sterke verontreinigingen zijn gevonden die niet geheel in kaart zijn gebracht (afgeperkt).
 • Als er bodembedreigende activiteiten bekend zijn of als deze uit een eerder onderzoek blijken.
 • Als op de locatie een puinverharding aanwezig is waarvan geen bewijs is.
 • Als het gaat om het erf van een oude boerderij of een oude polderwoning.
 • Als er mogelijk asbest aanwezig is.

Wat gebeurt er na het bodemonderzoek?

Laat u een bodemonderzoek uitvoeren? Met de resultaten uit dit onderzoek geeft de Omgevingsdienst NZKG een verklaring af. In deze verklaring staat of de bodem van uw bouwlocatie geschikt is voor het bouwplan. Of dat het bodemonderzoek voldoende inzicht geeft in de nul- of eindsituatie van de bodem.

Is de kwaliteit van de bodem onvoldoende? Dan kan extra onderzoek nodig zijn. Het kan ook zijn dat de bodem schoongemaakt moet worden. Dit noemen we saneren. Lees meer voordat u begint met saneren.

Kosten

Het beoordelen van een bodemonderzoek kost € 421,90 (tarief 2023) per onderzoek. In de gevallen van het beoordelen van een nulsituatie of eindsituatie worden geen kosten gerekend. In de meeste gevallen betaalt u de kosten tegelijk met de kosten voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Contact opnemen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.