Biodiversiteit: meten is weten

Hoe zorgen we voor meer verschillende planten en diersoorten in Haarlemmermeer? Om daar achter te komen liet de gemeente op 15 plekken in Haarlemmermeer meten wat de mogelijkheden zijn. Ingenieurs voerden daar in december 2017 een biodiversiteitsmeting uit.

Wat is een biodiversiteitsmeting?

Biodiversiteit zegt iets over de hoeveelheid en balans van alles wat er leeft in een bepaald gebied. Zoals planten, dieren, schuilplaatsen, voedsel, water en veiligheid. Het meet wat er mogelijk is voor biodiversiteit in een bepaald gebied. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de aanwezigheid van dood hout of zelfs dode bomen. De groei van mossen en de bloeiperiode van verschillende kruiden. Maar ook of er geleidelijk oplopende oevers aanwezig zijn in het te onderzoeken gebied.


Aan de slag met het resultaat

Met de resultaten kan de gemeente aan de slag. Er is een overzicht gemaakt van grote en kleine acties die de gemeente kan ondernemen om de biodiversiteit te vergroten. Samen met de gebiedsbeheerders voert de gemeente deze acties in april en mei uit. Is er een grotere ingreep nodig? Dan doet de gemeente dit in goed overleg met de omwonenden.


Gebied Zuid

Nieuw-Vennep, wandelpark en Oosterdreef

 • Verlagen van een stuk oever en met de vrijkomende grond een heuveltje maken.

 • Planten van struikwilgen en bloembollen voor de bijen.

 • Er wordt meer dood hout en stammen in de begroeiing achterlaten.

 • Maken van een takkenril.

Nieuw-Vennep, Noordrand

 • Verlagen van een stuk oever en met de vrijkomende grond een heuveltje maken.

 • Komende jaren gaat de gemeente de structuur van de grond in de Noordrand verbeteren. Daarna kunnen er nieuwe bomen en heesters geplant worden.

Abbenes, sportvelden

 • Verlagen van een stuk oever en met de vrijkomende grond een heuveltje maken.

 • Aanplanten van oeverplanten.

 • Er wordt meer dood hout en stammen in de begroeiing achterlaten.

 • Maken van een takkenril.

Lisserbroek, Dorpshart

 • Verlagen van een stuk oever en met de vrijkomende grond een heuveltje maken.

 • Aanplanten van oeverplanten.

 • Er wordt meer dood hout en stammen in de begroeiing achterlaten.

 • Maken van een takkenril.

 • In overleg met bewoners kijkt de gebiedsbeheerder welke acties er in de Kalmoesstraat uitgevoerd gaan worden.

Buitenkaag

Het onderzochte gebied is onderdeel van een grote renovatie. Het aanplanten van oeverplanten wordt opgenomen in het renovatieplan.  


Gebied Midden

Hoofddorp, Graan voor Visch Opaallaan

 • Aanplanten van bloeiende en groen blijvende heesters.

 • Aanplanten lage begroeiing aan de randen van boomvakken.

 • Omtrekken van een boom omtrekken langs de waterkant. Zodat de ijsvogel daar een nest in zou kunnen maken.

 • Planten van bloembollen voor bijen*.

 • Maken van een takkenril.

Hoofddorp, Kalorama Parkrand

 • Aanplanten van groen blijvende struiken en struiken die in het voorjaar bloeien.

 • Maken van een klein poeltje voor bijvoorbeeld kikkers en padden. Met de vrijkomende grond wordt een heuveltje gemaakt.

 • Maken van een stapelmuur van tegels als extra schuilplaats voor dieren in de winter.

 • Aanplanten moeras begroeiing.

 • Aanplanten lage begroeiing aan de randen van boomvakken.

Hoofddorp, Oostelijk Buurtpark Toolenburg

 • Plaatsen van eenden korven.

 • Aanplanten bomen groep.

 • Aanplanten klimplanten bij de Pergola.

 • Planten van bloembollen*.

 • Het maaiwerk van het hoge gras gebeurt in de toekomst gedeeltelijk na de winter. Insecten hebben zo in de winter een extra schuilplaats.

 • De waterpomp wordt niet hersteld.

Hoofddorp, Eiland 8 Vliehors

 • Gevarieerd maaien van de oeverranden en rietkragen. Ook worden sommige oevers breder en andere flauwer.

 • Aanplanten struikwilgen.

 • Aanleggen van riethopen als schuilplaats voor bijvoorbeeld kikkers en padden.

 • Aanplanten moerasplanten.

 • Bewoners krijgen een vogel nestkastje aangeboden, gemaakt door Ons tweede Thuis. Deze kan buiten aan de woning bevestigd worden. Bewoners krijgen hierover een brief.

Bekijk een tekening over de biodiversiteit op Eiland 8​ ​

Overzicht maatregelen
De maatregelen voor biodiversiteit op Floriande Eiland 8:
Het op sommige plekken aanpassen van de oevers met geleidelijke overgangen van land naar water. Dit om schuil- en paaiplekken te maken voor vissen en amfibieën. Op de grens van water en land ontstaat meer verschil in de beplanting. Er komen ook wat nieuwe soorten oeverplanten.
Het verbreden van de smalle strook gras. In dit gras groeien ook veel bloemen en een rietkraag. Het verbreden gebeurt door anders te maaien. De nieuwe strook is breder en niet meer kaarsrecht. De lijn waarlangs gemaaid gaat worden, wordt zichtbaar met wat kastanje houten palen. Zo weet de machinist van de maaimachine wat wel en vooral wat niet gemaaid hoeft te worden. De strook langs het water wordt voortaan nog één keer per jaar gemaaid. Dit gebeurt in september of oktober.
Het maken van een aantal riethopen op het land. Reptielen en amfibieën kunnen deze gebruiken als schuil- en nestplaats.
Het planten van een aantal losstaande struiken zoals de wilg en de vuilboom. Deze soorten bloeien lang en zijn daardoor belangrijk voor diverse soorten insecten.
Maatregelen nemen die goed zijn voor de vogels. In de openbare ruimte is daar niet veel plek voor. Daarom biedt de gemeente de bewoners de mogelijkheid een nestkastje aan de eigen woning te bevestigen.

 

Wijkpark Overbos

 • Gevarieerd maaien van de rietoevers.

 • Aanplanten alleenstaande bloeiende heesters.

 • Aanplanten lage begroeiing aan de randen van boomvakken.

 • Planten van bloembollen voor bijen*.

 • Toevoegen van dood hout.

 • Maken van een takkenril.

 • Plaatsen van een insecten hotel.


Gebied Noord

Vier buizen meertje

 • Alle acties worden in overleg met de dorpsraad in het najaar van 2018 uitgevoerd.

 • Ophangen nestkasten voor vogels.

 • Aanplanten van groenblijvende heesters.

 • Aanplanten van oeverplanten.

 • Aanplanten van struikwilgen en vuilbomen.

Vesting

 • Aanplanten van groenblijvende heesters.

 • Aanplanten van honingbomen, struikwilgen en vuilbomen.

 • Toevoegen van dood hout en boomstammen.

 • Maken van een takkenril.

Troelstralaan

 • Gedeeltelijk flauwer maken van een stuk oever en met de vrijkomende grond een heuveltje maken.

 • Aanbrengen van oeverplanten.

 • Aanpassing in maaibeleid voor de oever.

 • Aanplanten van struikwilgen en vuilbomen.

 • Maken van een takkenril.

Stelling

 • Aanbrengen van oeverplanten.

 • Aanpassing in maaibeleid voor de oever.

 • Aanplanten van honingbomen, struikwilgen en vuilbomen.

Groene zoom

 • Alle acties worden in overleg met de dorpsraad in het najaar van 2018 uitgevoerd.

 • Aanplanten van groenblijvende heesters.

 • Aanplanten van honingbomen, struikwilgen en vuilbomen.

 • Toevoegen van dood hout en boomstammen.

 • Maken van een takkenril.

 • Gedeeltelijk uitdiepen van het poeltje zodat daar weer water in blijft staan. De vrijkomende grond wordt verwerkt op de heuvel.

*) Voor alle locaties geldt dat de bloembollen in het najaar worden aangeplant. Alleen wanneer er nog budget voor is.