Bestuurlijke informatie opvragen

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunt u informatie van de overheid opvragen

Bestuurlijke informatie is openbaar, tenzij...

Alle bestuurlijke informatie is in principe openbaar. Wel zijn er uitzonderingen. Iedereen kan om informatie vragen bij de gemeente. Maar de gemeente hoeft die informatie niet te geven als het bijvoorbeeld gaat om persoonlijke of vertrouwelijke gegevens. Of om informatie waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen bijvoorbeeld het financiële belang van de gemeente.
 

Verzoeken om openbaarheid

De gemeente neemt binnen 4 weken een beslissing op het verzoek om informatie. De beslissing mag 1 keer voor een periode van 4 weken worden uitgesteld. Is de informatie openbaar? Dan ontvangt u die dus binnen uiterlijk 8 weken nadat we uw verzoek ontvangen hebben. Gaat het om informatie over burgers? Dan kan het zijn dat we na het besluit om documenten openbaar te maken nog een korte periode in acht nemen waarin we de documenten nog niet verstrekken. Dit om de betrokken burger de kans te geven de rechter te vragen de openbaarmaking te verbieden.
 

WOB-verzoek indienen

Een verzoek om informatie dient u schriftelijk en ondertekend in. Geef in de brief aan waarover u informatie wilt hebben. Bij voorkeur met een zo exact mogelijke omschrijving van het document dat u zoekt.

Stuur uw Wob-verzoek aan:

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Haarlemmermeer
Postbus 250 
2130 AG Hoofddorp

Verzoeken per e-mail of fax nemen wij niet in behandeling.