.

Vragen Sloterbrug

Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen over de Sloterbrug. Deze pagina wordt aangevuld aan de hand van de vragen die door omwonenden en andere betrokkenen worden gesteld.

Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met het projectteam Sloterbrug. Dit kan via 0900 1852 of per e-mail via info@sloterbrug.nl.

Breder kijken dan alleen de brug zelf 

Vraag: Kloppen de uitgangspunten wel? Uitgangspunten kritisch bekijken.

Antwoord: De uitgangspunten zijn het verbeteren van de verkeersveiligheid en verbetering van de doorstroming. Volgens de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam kan dat met de uitgangspunten.

Vraag / opmerking: Houd meer rekening met de algemene verkeerssituatie.

Antwoord: Dit project gaat over de situatie bij en in de directe omgeving van de Sloterbrug. Er wordt ook rekening gehouden met de verkeerssituatie op de toevoerwegen. De verkeerssituatie in de wijde omgeving valt buiten de scope van dit project. Het verkeersstructuurplan Badhoevedorp en het mobiliteitsplan Nieuw-West bekijken de algemene verkeerssituatie en hoe die zich ontwikkelt in de toekomst. 

Vraag: Is een bredere brug wel nodig? Kan niet beter de Oude Haagseweg worden ontsloten en de S106 verbreed? Dan blijft de Sloterbrug vooral voor fietsers en hoeft hij niet vervangen te worden. 

Antwoord: Een bredere brug is juist belangrijk voor de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming van autoverkeer tussen Badhoevedorp en Amsterdam Nieuw-West. Er zijn andere plannen voor de Ringvaartbrug/Oude Haagsebrug. Namelijk deze vernieuwen voor een betere busverbinding tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol. Er rijdt in het gebied veel openbaar vervoer rond. Dit zijn buslijnen (lijn 300-356-397-341-367) die zeer frequent rijden en die gebruik maken van de route over de Ringdijk en/of over de A9. Deze buslijnen hebben baat bij vrijliggende busbanen. Amsterdam onderzoekt samen met Haarlemmermeer hoe de doorstroming op de S106 kan worden verbeterd.

Vraag: Waarom maken jullie de Oude Haagseweg niet geschikt voor autoverkeer om sluipverkeer Burgemeester Amersfoordtlaan en Sloterweg te verminderen?

Antwoord:  Het openstellen van de Oude Haagseweg zal weinig afname van verkeer op de Sloterbrug tot gevolg hebben. De afstand die automobilisten moeten omrijden tussen beide bruggen is daarvoor te groot. In het Verkeersmodel Noord-Holland Zuid (NHZ) is dit in het verleden doorgerekend. De openstelling trekt verkeer van de A4 af (en de A9) die bij files op de rijkswegen de Oude Haagsebrug gaan gebruiken als sluiproute. Bovendien zijn er andere plannen voor de Ringvaartbrug /Oude Haagsebrug, namelijk deze vernieuwen voor een betere busverbinding tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol. Voor de Sloterweg zoekt de gemeente Amsterdam naar een andere oplossing.

Vraag: Wat heeft Badhoevedorp aan een nieuwe bredere brug als men straks vanuit Amsterdam die brug niet meer mag gebruiken om dorp in te rijden? Dat staat nog in het nieuwe plan Sloten autoluw. 

Antwoord: De verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming van autoverkeer op en rond de Sloterbrug blijven belangrijk om te verbeteren. Daarom blijft een nieuwe, bredere brug noodzakelijk, ook als er minder autoverkeer over de brug rijdt. Ook in het geval van een knip op de Sloterweg west-oost en beide kruisingen van de Laan van Vlaanderen met de Plesmanlaan blijft er verkeer mogelijk tussen dit deel van Amsterdam en Badhoevedorp, zij het dat sommige bestemmingen via ietwat langere routes bereikt worden. 

Vraag / stelling: Het probleem is niet de beperkte capaciteit van de brug, maar de verkeersinrichting rond de brug die slechte doorstroming veroorzaakt. Als de verkeerslichten uitstaan is de doorstroming prima (wat niet wegneemt dat voor de veiligheid van bijvoorbeeld fietsers een bredere brug wenselijk is.) 

Antwoord / reactie:  Wanneer verkeer tegelijkertijd vanaf twee kanten rijdt, is de brug te smal en komen inderdaad fietsers in gevaar. Ook daarom is er een bredere (en hogere) brug nodig. In de voorkeursvariant worden de kruispunten aan Amsterdamse en Badhoevedorpse kant aangepakt. 

Vraag: Beide gemeenten lijken te ontkennen dat er noodzakelijk verkeer is tussen Badhoevedorp en de Aker, Sloten en Nieuw-Sloten voor werk, winkelen en thuiskomen door dit structureel 'sluipverkeer' te noemen.

Antwoord: We zijn ons overigens zeker bewust van verkeer van bijvoorbeeld Badhoevedorpers die in Amsterdam werken of Amsterdamse ouders die hun kinderen in Badhoevedorp naar school brengen. De verbreding van de Sloterbrug is volgens ons juist nodig voor het bestemmingsverkeer van en naar Badhoevedorp in Haarlemmermeer en van en naar Sloten, Nieuw-Sloten en De Aker in Amsterdam Nieuw-West.

Verkeersoverlast 

Vraag / opmerking: ik maak me zorgen over de toename van het (sluip)verkeer. Er is nu al te veel verkeer. Breng de verkeersstromen in heel Sloten en Badhoevedorp in kaart. Het probleem is breder dan alleen brug. Harde cijfers zijn gewenst.

Antwoord / reactie: Een uitgangspunt is dat het verkeer niet verder toeneemt, anders dan de autonome groei en verkeer wat ontstaat door de groei van Badhoevedorp. Dit zijn de aantallen die in de Actualisatie 2020 Verkeersstructuurplan Badhoevedorp zijn genoemd. In 2019 is een kentekenonderzoek uitgevoerd om erachter te komen hoe groot het aandeel doorgaand verkeer is dat gebruikt maakt van de Sloterbrug.  Uit dat kentekenonderzoek blijkt dat het vooral om bestemmingsverkeer gaat uit de omgeving van Amsterdam Nieuw-West naar Badhoevedorp en omgekeerd. Als er toch meer doorgaand verkeer zou afkomen op een bredere brug, omdat daar de doorstroming verbetert, zouden we dat met de afstelling van de stoplichten of andere maatregelen kunnen beperken.

Vraag / opmerking: Zorgen over vieze lucht in omgeving, met name op de Burgemeester Amersfoordtlaan

Antwoord / reactie: Nadat het ontwerp klaar is, gaan we voor het project Sloterbrug een zogenoemde juridisch-planologische procedure doorlopen. Onderdeel daarvan is de aandacht voor luchtkwaliteit en de geldende normen en regels daarvoor. 

Vraag / opmerking: Zorgen over verkeersveiligheid in de omgeving: hardrijders Sloterweg en Burgemeester Amersfoordtlaan

Antwoord / reactie: De politie en het openbaar ministerie zijn de aangewezen instanties om te handhaven. De gemeente kan wel smileys plaatsen om hardrijden tegen te gaan of andere bewustwordingsmiddelen inzetten, zoals verkeerscampagnes. Dit valt verder niet onder het project Sloterbrug.

Verkeerslichten 

Vraag: Waarom halen jullie de verkeerslichten niet weg? Want dan gaan de files weg.

Antwoord: De verkeerslichten zijn nodig om de wegen naar de Sloterbrug te kunnen oversteken (voor voetgangers en fietsers).  Zonder verkeerslichten rijdt het autoverkeer eindeloos door terwijl voetgangers en fietsers geen gelegenheid krijgen naar de andere kant te komen. Dat is slecht voor de verkeersveiligheid. Er is ook niet voor niets om en om eenrichtingverkeer ingevoerd op de huidige Sloterbrug. De verkeerslichten blijven, onder meer om de verkeersstromen niet te groot te laten worden. 

Vraag / opmerking: Aanpassen welk verkeerslicht wanneer op groen staat

Antwoord / reactie: Dit is begin december 2018 aangepast. Als u ziet dat een verkeerslicht niet goed is afgesteld kunt u dat melden bij de gemeente. Meld het online via de pagina Direct melden of bel 0900 1852.

Autoverkeer

Vraag: Is het mogelijk om vrachtwagens te weren

Antwoord: Gaan we onderzoeken.

Vraag / stelling: Maak van de Sloterbrug een fiets- en voetgangersbrug

Antwoord / reactie: Het is niet de bedoeling om het autoverkeer te ontmoedigen. Het autoluw of autovrij maken van de Sloterbrug zal er namelijk voor zorgen dat mensen grote afstanden moeten omrijden om gebruik te maken van voorzieningen aan de andere kant. Dit is onwenselijk. Automobilisten uit onder andere Sloten en Badhoevedorp kunnen en mogen de Sloterbrug blijven gebruiken.

Fietsers 

Vragen / opmerkingen: Letten jullie voor de inrichting van de nieuwe brug ook op het gedrag van fietsers? Houd er rekening mee dat fietsers altijd de kortste weg gaan. Fietsers schieten alle kanten op. Er zijn veel bijna-ongelukken. Tweerichtingsfietspad(en) zijn gewenst. Maak oversteken niet te omslachtig maken, zo min mogelijk oversteekpunten/stoplichten. 

Antwoord: We kennen het probleem. We kijken naar de inrichting van de fietspaden en het ontwerp van de kruisingen/oversteken. Daarin worden de suggesties meegenomen en overleggen we met onder andere de Fietsersbond. In het plan krijgen alle fietsers tegelijk groen. Zo gaan we de verleiding tegen van fietsers om even snel voor een 'doorsteekje' te kiezen. 

Vraag: Kan er een rotonde komen in plaats van verkeerslichten? Verschillende varianten zijn voorgesteld.

Antwoord: Dat kan niet omdat het veel ruimte in beslag neemt. Ook is een rotonde minder efficiënt in deze situatie omdat de meerderheid van het autoverkeer over de richting Burgemeester Amersfoordtlaan-Langsom en omgekeerd gaat. Daardoor wordt het met een rotonde op drukke momenten voor de zijwegen vrijwel onmogelijk om de hoofdweg op te komen.

Vraag: Hoe zit het als je vanuit Sloten met de fiets over de brug links moet? Is het dan God zegene de greep? Lijkt niet heel erg verkeersveilig.

Antwoord: Hoe het verkeer precies geregeld wordt met verkeerslichten, wordt nog verder uitgewerkt. Alle fietsers krijgen tegelijk groen. Zo vermijden we 'conflicten' met auto's en gaan we de verleiding tegen van fietsers om even snel voor een 'doorsteekje' te kiezen. De verkeersveiligheid voor fietsers is in ieder geval een uitgangspunt voor de nieuwe Sloterbrug. 

Vraag: Hoeveel groen gaat er weg uit het parkje van de oude Badhoeve? Aandacht houden voor historische context parkje.

Antwoord: In een latere fase kunnen we hier antwoord op geven, maar we gaan zo veel mogelijk groen sparen. We houden rekening met de historische context van het parkje. 

Vraag / opmerking: Richt de situatie zo in dat de natuurroute Oeverlanden – Tuinen van West voor al het verkeer herkenbaar en bruikbaar is als volwaardige route en kan doorrijden als de brug open staat.

Antwoord / reactie: Dat nemen we mee in de uitwerking van het ontwerp.

Vraag: Scooters (gele én blauwe kentekens) op de rijbaan sturen en niet op fietspad. Let op: regelgeving is in beide gemeenten anders.

Nemen we mee bij de uitwerking van het ontwerp.

Voetgangers

Vraag: Langsom is slecht oversteekbaar, zowel als voetganger als in de auto (links afslaan van/naar stompje Sloterweg bij De Halve Maen). Doen jullie daar wat aan?

Dit onderzoeken we nog verder. Het is de bedoeling dat de verkeerslichten in de nieuwe situatie verbeterd worden. 

Vraag: Aandacht voor voetgangers, ook met een beperking

Dat nemen we mee in de uitwerking van het ontwerp.

Woonboten

Vraag: Kunnen de woonboten direct naast de huidige brug blijven in de nieuwe situatie?

Antwoord: Nee, 2 woonboten zullen voor de nieuwe brug verplaatst moeten worden. De gemeente heeft contact met de woonbootbewoners naast de huidige brug.

Scheepvaart

Vraag: Kan de nieuwe brug 24 uur bediend worden (op afstand), om aan te sluiten op de sluis richting Amsterdam

Antwoord: Op afstand bedienen (en daarmee de mogelijkheid tot 24-uursbediening) wordt meegenomen in het ontwerpproces.

Vraag: Remmingwerk aanleggen zodat boten kunnen wachten?

Antwoord: Dit komt er.

Vraag: Doorvaartijden beperken om aantal openingen te verminderen?

Antwoord: Dat gaan we onderzoeken.

Vraag / opmerking: De verhoging van de brug met 60 centimeter is karig. Dan kan een kruiser, waar de meesten van zijn, er nog steeds niet onderdoor.

Antwoord: Met deze verhoging hoeft de brug minder vaak open, maar nóg hoger levert ook uitdagingen op. Denk aan de toegankelijkheid voor mindervaliden en het hoogteverschil in het ontwerp verwerken. Dat wordt nog uitgewerkt.

Vraag / opmerking: Doorvaarthoogte: geen 1,40 maar 1,50 m cf BRTN (richtlijn voor recreatievaart)

We gaan bekijken of dat kan.

Bereikbaarheid

Vraag: Blijft de snackbar Patatzaak bereikbaar? 

Antwoord: Ja, de Patatzaak blijft bereikbaar.

Participatie

Vraag: Kan de participatie aansluiten op participatie van eerdere projecten (Ringdijk)?

Antwoord: Gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer stemmen zoveel mogelijk af met andere projecten aan weerszijden van de Ringvaart. Dat geldt ook voor de participatie.

Vraag: Is er niet meer participatie dan alleen een begeleidingsgroep?

Antwoord: Ja. De afwegingen van belangen rond het project worden in de Nota van Uitgangspunten (NvU) vastgelegd. Deze Nota heeft medio 2019 ter inspraak gelegen en wacht nu op vaststelling door de gemeenteraden van de gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer. Na vaststelling van de NvU starten we weer met aparte overleggen met belanghebbenden, zoals de ondernemers bij de brug.  Mensen die vragen hebben kunnen altijd contact opnemen met de omgevingsmanagers van de Sloterbrug. Dat zijn Bernard Kroeger en Keshia Menig. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 0900-1852 of via e-mail naar info@sloterbrug.nl.

Waterhuishouding

Vraag: houden jullie rekening met het inlaatpunt Ringvaart aan de kant van Badhoevedorp?

Antwoord: Daar houden we rekening mee.

Kosten

Vraag: Wie betaalt? Het gaat de gemeente Haarlemmermeer geld kosten, de brug staat op grond van de gemeente Haarlemmermeer.

Antwoord: De Vervoerregio Amsterdam (VRA), de gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Amsterdam betalen de vervanging van de Sloterbrug. Amsterdam en Haarlemmermeer werken samen en hebben afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten. De brug staat voor de helft op het grondgebied van de gemeente Amsterdam en voor de andere helft op het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer. 

Overlast tijdens de werkzaamheden

Het beperken van de hinder heeft onze aandacht. Daarom is het uitgangspunt dat de oude brug zo lang mogelijk in gebruik blijft tijdens de aanleg van de nieuwe brug. Een goed alternatief voor fiets- en voetverkeer zal tijdens een afsluiting geboden worden. Voor welke tijd en in welke vorm is nu nog niet te zeggen. Het beperken van hinder zal in een volgende fase onder meer besproken worden met verschillende stakeholders zoals de bewoners en ondernemers nabij de brug en de begeleidingsgroep.  We kijken daarbij speciaal naar de bereikbaarheid van woning en onderneming, de veiligheid van het verkeer rondom de Sloterbrug tijdens de uitvoering en de leefbaarheid rondom de brug. De wensen en eisen die we tijdens onze gesprekken ophalen verwerken we in een blvc-kader (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie). Dit kader geven we mee aan de aannemer die het werk gaat uitvoeren.

Logo Amsterdam en Haarlemmermeer