.

Vragen Sloterbrug

Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen over de Sloterbrug. Deze pagina wordt aangevuld aan de hand van de vragen die door omwonenden en andere betrokkenen worden gesteld.

Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met het projectteam Sloterbrug. Dit kan via 0900 1852 of per e-mail via info@sloterbrug.nl. Vragen en antwoorden over breder kijken dan alleen de brug zelf Vragen en antwoorden over verkeersoverlast Vragen en antwoorden over verkeerslichten Vragen en antwoorden over autoverkeer Vragen en antwoorden over fietsers Vragen en antwoorden over voetgangers Vragen en antwoorden over scheepvaart Vragen en antwoorden over bereikbaarheid Vragen en antwoorden over participatie Vragen en antwoorden over waterhuishouding Vragen en antwoorden over overlast tijdens de werkzaamheden

Breder kijken dan alleen de brug zelf 

Uitgangspunten eerst kritisch bekijken

We gaan de uitgangpunten in overleg met de begeleidingsgroep bekijken. Daarna stellen de gemeenten ze vast in de nota van uitgangpunten.

Meer rekening houden met de algemene verkeerssituatie

Dit project gaat over de situatie bij en in de directe omgeving van de Sloterbrug, niet over de verkeersituatie in de wijde omgeving.

Oude Haagseweg geschikt maken voor autoverkeer om sluipverkeer Burgemeester Amersfoordtlaan en Sloterweg te verminderen

Dat zal maar weinig afname van verkeer op de Sloterbrug tot gevolg hebben.

Verkeersoverlast 

Zorgen over toename (sluip)verkeer; er is nu al te veel verkeer. Breng de verkeersstromen in heel Sloten en Badhoevedorp in kaart. Het probleem is breder dan alleen brug. Harde cijfers zijn gewenst.

Een uitgangspunt is dat het sluipverkeer niet toeneemt. Er wordt per auto onderzocht waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat (kentekenonderzoek).

Zorgen over vieze lucht in omgeving, met name op de Burgemeester Amersfoordtlaan

Nadat het ontwerp klaar is, gaan we voor het project Sloterbrug een zogenoemde juridisch-planologische procedure doorlopen. Onderdeel daarvan is de aandacht voor luchtkwaliteit en de geldende normen en regels daarvoor. 

Zorgen over verkeersveiligheid in de omgeving: hardrijders Sloterweg en Burg. Amersfoordtlaan

De politie of gemeentelijke handhaving zijn de aangewezen instanties om te handhaven. Wel worden er smileys geplaatst om hardrijden tegen te gaan. Dit valt verder niet onder het project Sloterbrug.

Verkeerslichten 

Verkeerslichten weghalen, want dan gaan de files weg

Verkeerslichten zijn er straks ook, onder meer om de verkeersstromen niet te groot te laten worden. Ook kun je zo beter de ernaartoe gaande wegen oversteken. 

Aanpassen welk verkeerslicht wanneer op groen staat

Dit is begin december 2018 aangepast. Als u ziet dat een verkeerslicht niet goed is afgesteld kunt u dat melden bij de gemeente. Meld het online via de pagina Direct melden of bel 0900 1852.

Autoverkeer

Vrachtwagens weren

Gaan we onderzoeken.

Maak van de Sloterbrug een fiets- en voetgangersbrug

Het is niet de bedoeling om het autoverkeer te ontmoedigen.

Fietsers 

Tweerichtingsfietspad(en) gewenst. Rekening houden met het feit dat fietsers altijd de kortste weg gaan. Oversteken niet te omslachtig maken, zo min mogelijk oversteekpunten/stoplichten

Er wordt gekeken naar de inrichting van de fietspaden en het ontwerp van de kruisingen/oversteken. Daarin worden de suggesties meegenomen en overleggen we met o.a. de Fietsersbond. 

Gedrag van fietsers, schieten alle kanten op. Veel bijna-ongelukken.

Nemen we mee in de overleggen met de Fietsersbond.

Rotonde i.p.v. verkeerslichten, verschillende varianten zijn voorgesteld

Neemt veel ruimte in beslag. Ook is een rotonde minder efficiënt in deze situatie omdat de meerderheid van het verkeer Amersfoordtlaan-Langsom en omgekeerd gaat. 

Hoeveel groen gaat er weg uit het parkje? Aandacht houden voor historische context parkje

In een latere fase kunnen we hier antwoord op geven, maar we gaan zo veel mogelijk groen besparen. De historische context van het parkje wordt meegenomen. 

Richt de situatie zo in dat de natuurroute Oeverlanden – Tuinen van West voor al het verkeer herkenbaar en bruikbaar is als volwaardige route en kan doorrijden als de brug open staat.

Dat nemen we mee in de uitwerking van het ontwerp.

Scooters (gele én blauwe kentekens) op de rijbaan sturen en niet op fietspad. Let op: regelgeving is in beide gemeenten anders

Nemen we mee bij de uitwerking van het ontwerp.

Voetgangers

Langsom is slecht oversteekbaar, zowel als voetganger als in de auto (links afslaan van/naar stompje Sloterweg bij De Halve Maen)

Daar zullen de verkeerslichten de nieuwe situatie voor zorgen, want die zullen beter zijn. Dit wordt ook nog verder onderzocht.

Aandacht voor voetgangers, ook met een beperking

Dat nemen we mee in de uitwerking van het ontwerp.

Scheepvaart

24 uur bedienen (op afstand), om aan te sluiten op de sluis richting Amsterdam

Op afstand bedienen (en daarmee mogelijkheid voor 24-uursbediening) wordt meegenomen in het ontwerpproces.

Remmingwerk aanleggen zodat boten kunnen wachten

Dit komt er.

Doorvaartijden beperken om aantal openingen te verminderen

Dat gaan we onderzoeken.

Doorvaarthoogte: geen 1,40 maar 1,50 m cf BRTN (richtlijn voor recreatievaart)

We gaan bekijken of dat kan.

Bereikbaarheid

Snackbar bereikbaar houden

De Patatzaak blijft bereikbaar.

Participatie

Participatie aan laten sluiten op participatie eerdere projecten (Ringdijk)

Het programma van eisen uit de vorige fase wordt meegenomen in de nota van uitgangspunten.

Meer participatie dan alleen een begeleidingsgroep

De afwegingen van belangen rond het project wordt in de nota van uitgangspunten vastgelegd. De begeleidingsgroep wordt daarover geraadpleegd. Los daarvan is over die nota nog inspraak mogelijk voor iedereen.

Waterhuishouding

Rekening houden met inlaatpunt Ringvaart aan de kant van Badhoevedorp

Houden we rekening mee.

Overlast tijdens de werkzaamheden

Het beperken van de hinder heeft onze aandacht. Daarom is het uitgangspunt dat de oude brug zo lang mogelijk in gebruik blijft tijdens de aanleg van de nieuwe brug. Een goed alternatief voor fiets- en voetverkeer tijdens zal tijdens een afsluiting geboden worden. Voor welke tijd en in welke vorm is nu nog niet te zeggen. Het beperken van hinder zal in een volgende fase onder meer op de agenda komen van de begeleidingsgroep en de omgeving wordt daar uiteraard ook nader over geïnformeerd.
Logo Amsterdam en Haarlemmermeer