Reacties Stedenbouwkundig ontwerp centrum

Er is volop gereageerd op het concept Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) van Badhoevedorp centrum. Op deze pagina staat de eerste samenvatting van de ontvangen reacties en een uitleg over het vervolgproces.Direct naar de samenvatting van de reacties

Badhoevedorp is toe aan een nieuw centrum

Het vrijkomen van de grond van de oude A9 direct grenzend aan het winkelgebied in het centrum van Badhoevedorp, biedt de kans om van het centrum een modern en goed functionerend centrum te maken met winkels, woningen en een gezellig plein met terrasjes. Het huidige winkelgebied van Badhoevedorp is aan vervanging toe en de betrokken vastgoedeigenaren hebben aangegeven te willen investeren in vernieuwing.

De eerste stap om tot een nieuw ontwerp voor het centrum te komen is een stedenbouwkundig ontwerp. Er is een concept Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) opgesteld. Het concept DSO heeft 6 weken ter inzage gelegen, zodat inwoners en andere belanghebbenden hierop konden reageren.

De inspraakperiode is afgelopen, wat gebeurt er nu? 

Momenteel wordt bekeken wat wij kunnen doen met de reacties, en of dit tot wijzigingen in het DSO zal leiden of niet. Vervolgens neemt het college van B&W een besluit over het DSO. We verwachten dat dit op zijn vroegst in december zal gebeuren. Zodra dit besluit is genomen informeren we u over de uitkomst. Dan komt er ook een uitgebreider overzicht van de ingezonden reacties met waar van toepassing antwoorden op deze reacties.  

Wat is het DSO ook alweer?

Het DSO schetst de kaders voor een nieuw centrum rondom een centraal plein aan weerszijde van de Zeemanlaan met ruimte voor wonen boven de winkels. Het DSO geeft daarbij richting aan de ligging, de indicatieve afmetingen en de contouren van de bouwblokken rondom dit centrale plein. Ook geeft het DSO aan hoe de recreatieve langzaam verkeerroute met water en groen (het Lint) aansluit op het centrum. Daarbij komt ook de indicatieve ligging en omvang van de parkeervelden aan de orde. Het nieuwe centrum zoals in het DSO wordt voorgesteld mengt winkelen, verblijven, ontmoeten en wonen. Ook geeft het al een inkijk in het toekomstige beeld en sfeer. De grenzen van de bebouwing zijn in deze fase nog niet in beton gegoten. Hoe het ontwerp voor de inrichting van het plein en de straten eruit gaan zien wordt later ingevuld in het beeldkwaliteitsplan en ontwerpen openbare ruimte. Vervolgens worden nieuwe bestemmingsplannen opgesteld.
 

Online vragenlijst

De vaststelling van het DSO is een bevoegdheid van het college waarover normaal gesproken niet wordt geparticipeerd. We hebben er echter voor gekozen om in het voortraject wel een intensief participatietraject te voeren met diverse belangengroepen en vervolgens om het DSO 6 weken (16 augustus tot 30 september 2018) ter visie te leggen om alle Badhoevedorpers de kans te geven om een reactie te geven. Mensen konden via een online vragenlijst en meerdere online-polls hun input geven. Daarnaast zijn er tijdens twee informatiemarkten presentaties gegeven in het dorpshuis. Deze participatie heeft niet voor iedereen opgeleverd wat ervan werd verwacht. Meerdere omwonenden hadden de hoop om met de participatie eerdere (door de raad vastgestelde) kaders, zoals de maximale bouwhoogten, opnieuw ter discussie te kunnen stellen. Voor deze mensen is de participatie teleurstellend gebleken. De eerder vastgestelde kaders, waaronder het bestemmingsplan, de vastgoedopgaven die de diverse grondeigenaren hebben, en de afspraken met de ontwikkelaars laten daar geen ruimte voor.
 

Honderden reacties

De combinatie van een online campagne en de informatiemarkt heeft een brede groep Badhoevedorpers bereikt die input hebben gegeven (256 ingevulde vragenlijsten, honderden reacties op online-polls en 25 schriftelijke reacties). Op vele onderwerpen, waaronder parkeren, invulling van het plein et cetera, is input geleverd. Op hoofdlijnen is de stedenbouwkundige hoofdopzet als verdere uitwerking van de eerdere kaders redelijk tot goed ontvangen. Daarnaast zijn er ook reacties ingediend die niet aansluiten bij de eerdere kaders, waaronder de bouwhoogten en woningbouwopgaven.
 

Samenvatting van de ontvangen reacties

Hieronder vindt u een eerste samenvatting van de opgehaalde reacties. Onderstaande figuren geven de reacties weer van enkele vragen die via de gemeentelijke site zijn gesteld:
 
 • Wonen boven winkels; In het centrum komen verschillende soorten woningen: rijwoningen, vrijstaande woningen en appartementen. De appartementen komen boven de winkels. Ik vind dit passen bij een dorpscentrum:
  dso centrum badhoevedorp

 
legenda_dso_centrum_2018_blauw.jpg
Eens 47%
oranje
Oneens 42%
grijs
Neutraal 11%
 
 • Het Lint; Het Lint is een nieuwe recreatieve langzaam verkeerroute op de plek van de oude A9, die de groengebieden van Badhoevedorp verbindt met het centrum en de woongebieden. De verbinding tussen het dorpsplein en het Lint moet nog vorm krijgen. Ik denk dan aan:

 
Grafiek DSO centrum Badhoevdorp : het Lint

blauw vlak Een speciaal verblijfsklimaat bijvoorbeeld met brede traptreden aan het water. 18%
oranje vlak Een zo groen mogelijke aansluiting 68%
grijs vlak Anders, namelijk 14%

 

 • Parkeren; In het nieuwe centrum komen voor het winkelend publiek parkeervelden in de openbare ruimte. Voor bewoners wordt het parkeren inpandig/op eigen terrein opgelost. Zo kan het parkeren in Badhoevedorp overal gratis blijven. Ik ben het hiermee:

    
  Grafiek DSO centrum Badhoevdorp : parkeren

Eens 61%

Oneens 24%

Neutraal 15 %

 
 • Dorpsplein; Er komt een centraal plein in het centrum. Mijn ideale plein:

 

Grafiek DSO centrum Badhoevdorp : plein

Biedt ruimte voor de markt en evenementen 37%

Is een groen, parkachtig plein 42%

Anders, namelijk:21%

 • Bus; Ik vind het belangrijk dat het centrale plein een busvrij plein wordt, ook al komt de bushalte dan iets verder weg. Ik ben het hiermee:

Grafiek DSO centrum Badhoevdorp : busvrij plein

Eens 70%
Oneens 19%
Neutraal 11%
  

Daarnaast zijn door meerdere partijen diverse aanvullende wensen kenbaar gemaakt:

 • Creëer meer groen aan de zuidzijde van het centrum ter plaatse van het Lint;
 • Zorg ervoor dat het centrum haar dorpse karakter behoudt, gebruik niet de volledig mogelijke bouwhoogtes van maximaal 20 m;
 • Zie af van de voorgestelde knip in het verkeer aan de Zeemanlaan, doe eerst verder onderzoek, en voorkom dat er op andere plaatsen sluipverkeer zal ontstaan; anderen zijn juist voor een volledige knip (geen auto’s en bussen over de Zeemanlaan);
 • Neem bij de uitwerking van het plein en de openbare ruimte veel groen in de plannen op;
 • Maak een tweede dorpsplein bij de kruising met de Pa Verkuijllaan en het Lint; verbindt de twee winkelgebieden met een commerciële invulling van de plinten van het nieuwe tussengelegen gebied;
 • Maak het parkeren half verdiept of ondergronds.
De mogelijkheden om aan deze wensen tegemoet te komen zijn onder andere afhankelijk van de eerder door de gemeenteraad meegegeven kaders (ruimte, programma en geld) en de vervolgafspraken die het college met de diverse grondeigenaren en ontwikkelaars kan maken. 
 
Gepubliceerd op: 
22 nov 2018