.

Kennisgeving De Veldpost

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Haarlemmermeer voor de uitvoering van het bestemmingsplan Badhoevedorp De Veldpost van de gemeente Haarlemmermeer

Onteigeningsplan De Veldpost

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De burgemeester van Haarlemmermeer deelt mee dat op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van die gemeente een onroerende zaak ter onteigening aan die nodig is voor de uitvoering van het bestemmingsplan Badhoevedorp De Veldpost.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisering van het nieuwe sportpark De Veldpost in Badhoevedorp, gelegen aan de zuidzijde van de Schipholweg.

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaak is de bestemming Sport – 2 toegekend.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 10 oktober 2019 tot en met 20 november 2019.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr. ON4-2019-100347. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw R.J. Venhuizen-van den Berg, tel.nr. 06-46172149, of de heer J.N. Baalbergen, tel.nr. 06-46131163.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats op 5 december 2019 om 11:00 uur in het Gebouw De Polderlanden, Marktlaan 124 te Hoofddorp. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.

 

Gepubliceerd op: 
9 okt 2019